Všeobecné podmínky a ubytovací řád pro
HOTEL HOFFMANN

od 01.02.2017 v aktuálním znění, platném od 27.04.2022. Celé znění ubytovacího řádu ZDE

Společnost  KONIKSON s.r.o., IČ: 04432495, se sídlem  Holubinková, 168/4, Pitkovice, 104 00 Praha 10, vedená u Městského soudu v Praze, složka  C 246722,  vydává jako provozovatel, následující

Všeobecné provozní podmínky a ubytovací řád:

  1. Hotel zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni hotelu.
  2. Před ubytováním se host musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas s platným povolením k pobytu). Samostatně se mohou ubytovat pouze osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let pouze v doprovodu dospělé osoby.
  3. Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.
  4. Hotel má právo odmítnout ubytování osoby, která je zjevně pod vlivem omamných a psychotropních látek nebo se chová v rozporu s dobrými mravy.
  5. Check–in (nástup ubytování – předání pokoje) hotelových hostů je možný od 14:00 v den plánovaného příjezdu. 
  6. Předčasný check-in je možný od 10:00 pouze však na základě předchozího písemného potvrzení hotelu. Předčasný check-in  je zpoplatněn příplatkem  200 Kč.
  7. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, má povinnost uhradit cenu ubytování za celou předcházející noc.
  8. Check–out (ukončení ubytování – předání pokoje) se provádí do 11:00 hod. Host  je povinen odevzdat pokoj ve stavu, v jakém je převzal.
  9. Pozdější check-out hotelových hostů je možný pouze po předchozí dohodě s hotelem a je zpoplatněn příplatkem 100 Kč/hodina.
  10. Při pozdějším check–outu než v 15:00 hod. je automaticky účtována další noc v plné ceně.
  11. Za ubytování a další poskytnuté služby je Host povinen zaplatit ceny v souladu s ceníkem platným v den příjezdu, není-li předem sjednáno jinak.
  12. V případě, že není písemně dohodnuto jinak, je účet vystavený hotelem splatný při předložení.
  13. V případě, že není písemně dohodnuto jinak, může hotel požadovat po hostovi  uhradit  cenu   ubytování  před zahájením pobytu, zejména v případě, kdy host využívá služeb hotelu poprvé nebo při kratším pobytu  na jednu až tři noci.
  14. V případě, že není písemně dohodnuto jinak, je host povinen uhradit veškeré útraty za zkonzumované zboží případně jiné služby hotelu, kromě ubytování, neprodleně po poskytnutí služeb, a to v hotovosti nebo platební kartou.
  15. V případě, že není písemně dohodnuto jinak, je host, který je ubytován déle než 7 dní, povinen průběžně hradit čerpané služby vždy v pátek.
  16. Nemůže li hotel, z jakéhokoliv důvodu, přijmout platbu platební kartou, má host povinnost zaplatit veškeré služby v hotovosti.
  17. V případě sjednání jiné lhůty splatnosti za poskytnuté služby, je dokladem o jejím sjednání pouze hotelem vystavená faktura.
  18. V případě prodlení objednavatele s úhradou útraty je tento povinen uhradit provozovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.         
  19. V případě, že není písemně dohodnuto jinak, je povinen host, případně osoba, která učinila rezervaci, zaplatit hotelu následující storno poplatky:
   • Dojde-li ke zrušení rezervace v den plánovaného příjezdu, nebo se host neubytuje, účtuje hotel 100% ceny jedné noci za každý takto zrušený pokoj.
   • Dojde-li k předčasnému ukončení pobytu, který byl oznámen hotelu v den předčasného odjezdu, účtuje hotel 100 % ceny jedné noci následující po předčasném odjezdu za každý takto uvolněný pokoj.
   •  Ve zvláštních případech může hotel nabídnout hostu jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, které se však podstatně neliší od potvrzené objednávky.
  20. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, nabídne mu hotel jiný pokoj.
  21. Hotel odpovídá za věci hosta, pouze v tom případě, že byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Do úschovy lze převzít peníze a cennosti v hodnotě do 50.000,-Kč.
  22. Hotel zaručuje, že v případě nálezu věci, zapomenuté hostem při odjezdu, bez prodlení se pokusí hosta kontaktovat a bude věc uskladňovat po dobu 1 měsíce od data nálezu. Po dohodě s hostem věc se mu hned pošle na uvedenou adresu (buď host zajistí osobní předání věci pověřené jim osobě) nebo se bude uskladňovat dále do dalšího příjezdu tohoto hosta. Věci, ke kterým hosty nepřihlásí pro vrácení, budou po uplynutí měsíce vyhozeny.
  23. Návštěvy hosté přijímají přednostně ve společenských prostorách (bar, hotelová hala).
  24. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka hotelu po zapsání do knihy návštěv v recepci hotelu, a to po dobu od 09.00 hod. do 22.00 hod. Za návštěvu, která zůstane v pokoji po 22.00 hod, je hotel oprávněn účtovat cenu pobytu za jednu noc. 
  25. Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci a případný převoz do nemocnice. V hotelové recepci se nachází lékárnička se základním vybavením. 
  26. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto škody ohlásit na recepci. V případě zjištění způsobené škody hostem si hotel vyhrazuje právo požadovat náhradu způsobené škody.
  27. Po příchodu do pokoje, je host povinen zkontrolovat zařízení a vybavení pokoje. Zjisti li poškozené zařízení pokoje nebo nefunkční vybavení, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit na recepci v opačném případě bude zjištěná škoda vymáhána po hostovi dle předchozího odstavce.
  28. Hoteloví hosté jsou důrazně žádáni, aby bezpodmínečně dodržovali zákaz kouření ve všech prostorách hotelu. V případě porušení tohoto zákazu bude hotelem účtována pokuta ve výši 2500,-Kč. 
  29. Hotel si v souvislosti s porušením zákazu kouření vyhrazuje právo, v případě vzniklé škody ze strany hosta, na úhradu takto vzniklé škody.
  30. V celém hotelu je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou, užívání návykových a psychotropních látek, vyvěšování a vykládání věci z oken, skladování potravin, podléhajících rychlé zkáze na pokoji.
  31. Z bezpečnostních důvodů není povoleno užívat vlastní elektrospotřebičů. Výjimkou jsou elektrospotřebiče pro osobní hygienu a spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně. Za používání povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich používáním.
  32. Hosté jsou žádáni, aby bez předchozího souhlasu hotelu nepřemisťovali žádné zařízení pokoje a neprováděli jakékoliv zásahy do elektrické sítě, rozvodů vody, kanalizace a topení. 
  33. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a vchodové dveře do pokoje. 
  34. Hoteloví hosté jsou žádáni, aby v době od 22:00 do 7:00 hodin dodržovali noční klid a nerušili ostatní spolubydlící. V této době je výslovně zakázáno používat nahlas rozhlasové, televizní přijímače či jinak způsobovat hluk. Pokud bude host i po předchozím upozornění hrubým způsobem narušovat noční klid, hotel má právo jeho pobyt neprodleně ukončit. Hosté, kteří hrubým způsobem narušili domovní klid, a jimž byl ukončen pobyt, nemají nárok na vrácení peněz.
  35. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých osob v pokoji a ostatních společenských prostorech hotelu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech vnitřních i venkovních prostorách hotelu.
  36. Hotelovým hostům jsou k dispozici veřejné parkovací stání na komunikaci před hotelem, v případě, že jejich kapacita není vyčerpána. Na parkovací stání není právní nárok. Hotel umožňuje svým hostům bezplatné užívání parkovacích stání až do vyčerpání její kapacity.
  37. Parkovací stání před hotelem je pouze monitorované kamerovým systémem, není však hlídané.
  38. Veřejné prostory hotelu jsou monitorovány kamerovým systémem, a to z důvodu ochrany bezpečnosti hostů a jimi vznesených věcí.
  39. Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá vedení hotelu prostřednictvím recepce nebo na email  recepce@hoffmannhotel.cz. Vedení hotelu, popř. pracovníci recepce uvítají všechny návrhy hostů na zlepšení hotelových služeb. 
  40. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy odstoupit, jestliže host v zařízení ubytovatele i přes výstrahu porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu.

 Tento ubytovací řád nabývá účinnosti od 27.04.2022 a vztahuje se na všechny ubytované.

 V Kladně dne 27.04.2022

Výjimka z Ubytovacího Řádu
Hotel HOFFMANN

        Společnost  KONIKSON s.r.o., IČ: 04432495, se sídlem  Holubinková, 168/4, Pitkovice, 104 00 Praha 10, vedená u Městského soudu v Praze, složka  C 246722,  vydává jako provozovatel, následující

      Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni za předpokladu, že během pobytu nejsou na obtíž a neruší ubytované hosty. Ve všech veřejných prostorech hotelu mají mít psi náhubek a být na vodítku. Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v pokoji bez dozoru majitele. Zvířata nesmí ležet na lůžku, nebo ostatním zařízení určeném pro hosty. Psům a jiným zvířatům je zakázán vstup do všech prostorů, kde jsou skladovány potraviny, nebo připravována či podávána jídla a nápoje. Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům. Venčení zvířat je možné pouze na volném prostranství mimo objekt ubytovatele (ne v hotelové zahradě). Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22 do 07 hodin. Poplatek za ubytování domácího mazlíčka je 200,-CZK/noc, u větších psů 400,-CZK/noc. Cena je včetně DPH.

Táto výjimka z Ubytovacího Řádu nabývá účinnosti od 27.04.2022 a vztahuje se na všechny ubytované.

V Kladně dne 27.04.2022